ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರು ಡಿಕೆಶಿ, ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದ್ರು ಖಂಡ್ರೆ