ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ, ರೇವಣ್ಣ ಆಂಜನೇಯ, ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾಮಾತೆ, ರಾವಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!