ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಗಣಿಧಣಿಗಳಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ..!