ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಾ? ಅವರೇನು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ?